All Regions

Икономика на слънчогледовото производство

Стопаните произвеждат храни, фибри и енергия. Както във всяко друго предприятие, така и тук принципът е относително ясен: за да останете в бизнеса, трябва да работите на печалба.

На практика нещата са малко по-сложни, но ако сте наясно с разходите си, ще можете да работите успешно и да избегнете загуби.

Стопанствата трябва да изготвят и подават най-малко задължителните по закон данъчни декларации и финансови отчети, за да се определи какви данъци трябва да заплащат.

Ползите от задължителните отчети като инструмент за управление обаче са ограничени.

Те се отнасят за минал период. Тъй като съдържат данни за предходната година, рядко информацията в тях дава възможност на управителя да прецени как се развиват насажденията и много рядко помагат за вземане на решения, когато насажденията са още на полето.

Данните в задължителните отчети обикновено са представени като обобщени стойности по позиции – като например общото количество закупени торове или дизел.

Те рядко или въобще не дават информация колко тор е предназначена за всяка култура, кога е била приложена, какъв е разходът на дизел на хектар или какви са резултати ви в сравнение със сходни предприятия.

Освен това често е трудно да се извлекат данни за вече направените инвестиции за отглеждане на насаждения, а те може да са от помощ за текущи управленски решения.

Представете си например сценарий, при който в резултат на късната и студена пролет кълняемостта е спаднала и продължителната суша е намалила потенциалните добиви с около 30%.

Photo 1

Ще продължите ли да прилагате тор и пестициди в планираните преди това количества, или ще се опитате да намалите разходите, където е целесъобразно, за да запазите печалбата?

Трудно е да се каже без някакви данни и представа за вече изразходваната сума как ще се отрази намаляването на добивите върху цялостната печалба или къде може да се направят икономии.

За щастие, има различни управленски техники, които могат да помогнат. Един от най-често използваните инструменти е методът за изчисление на брутната печалба.

 

 

Брутна печалба

Брутната печалба на стопанството е опростен метод за сравнение и контролиране на резултата на предприятия, които имат сходни потребности от капитал и труд.

Тя не измерва рентабилността, което става по-късно в счетоводството на цялото стопанство, а позволява на управителя на стопанството да добие представа как се развиват насажденията във финансово отношение и да ги сравни с публикувани данни за брутната печалба от предходен сезон или за различни култури.

Най-просто казано, брутната печалба представлява всички постъпления на дадено предприятие минус преките разходи, свързани с тях.

Общите постъпления се наричат брутен приход

Разходите, които са пряко свързани с предприятието, се наричат преки разходи

Брутен приход

Това е приходът, който получава предприятието, например от продаденото зърно, но може да включва и сламата, отпадъците или евентуално получаваните субсидии.

Преки разходи

Това са разходите, които може лесно и пряко да бъдат отнесени към предприятието. Понякога се наричат променливи разходи, тъй като размерът им зависи от размера на предприятието.

Такива разходи за насаждения обикновено включват разходите за семена, тор и пестициди, но може да искате да включите и други разходи, които може лесно да бъдат отнесени към насажденията, като сумите, платени на изпълнители.

Но брутната печалба следва да се сравнява или съизмерва само с данни за стопанства или предприятия със същите преки разходи и сходни производствени системи.

Брутна печалба = брутните приходи минус преките разходи

Пример за изчисляване на брутната печалба

Брутна печалба от слънчогледови насаждения, от които са произведени 2 тона зърно от хектар, като са използвани 0,3 семенни единици, 300 кг тор и 0,75 литра пестициди на хектар, може да изглежда така.

Предприятие: Слънчоглед

Брутен приход
Продадено зърно 2 тона/ха Х 400 щ.д./тон 800 щ.д.
Общ брутен приход (а)   800 щ.д.
Променливи разходи
Семена 0,3 семенни единици/ха Х 250 щ.д./семенна единица 75 щ.д.
Тор 0,3 тона/ха Х 350 щ.д./тон 105 щ.д.
Пестициди 0,75 л/ха Х 100 щ.д./л 75 щ.д.
Общо променливи разходи (б)   255 щ.д.
Брутна печалба (а – б)   545 щ.д.

Това е опростен пример. За действителни насаждения е вероятно да се използват няколко различни видове пестициди и торове и всеки от тях ще бъде включен отделно като разход в брутната печалба.

Методът на брутната печалба може да се използва по два начина: за определяне на действителното положение и за планиране.

Действително положение

Действителната брутна печалба по същината си наподобява поглеждане в огледалото за обратно виждане, тъй като предоставя информация за нещо, което се е случило. Тя позволява на управителя на стопанството да установи области, които може да се нуждаят от повече внимание при следващото засяване на културата.

Понякога тя се нарича „анализ на брутната печалба“ – този метод има предимството, че позволява проста съпоставка и е лесен използване.

Ако резултатът е по-голям или по-малък от очаквания, ще можете да се задълбочите в подробностите и да си зададете съответните въпроси.

Например може ли да се подобри добивът от насажденията, като се изберат по-добри сортове семена, трябва ли да се обмисли вариантът за използване на хибридни сортове, увеличена ли е цената на торовете, трябва ли да обмислим намаляване на дозата, твърде скъпи ли са пестицидите, има ли по-добър вариант?

Планиране

Методът на брутната печалба може да се използва като опростена рамка за планиране, особено ако разполагаме с действителни данни за брутната печалба от предходни кампании като отправна точка.

Когато имаме планирана брутна печалба, можем да отразяваме действителните разходи при извършването им, да следим как това се съпоставя с планираното и при необходимост да променяме бъдещите разходи.

Методът за изчисление на брутната печалба е прост, но полезен инструмент за управление. При правилно използване той може да бъде от голяма помощ в управлението на икономиката на слънчогледовото производство.