Created with Sketch.

Политика за поверителност

Nuseed / Nuseed / Nufarm  Ltd – Глобална Декларация за поверителност

Дата: август 2019.

1. Общи бележки относно защитата на данните.

Ценим интереса ви към Nuseed / Nufarm . Nuseed / Nufarm  гледа много сериозно на защитата и поверителността на Личните ви данни. Поради това обработваме Личните ви данни само в съответствие с приложимите закони за защита на данни.  Тази Декларация е предназначена да обясни какви видове Лични данни събираме и как Личните данни се обработват от нас („Декларация за поверителност“).

Когато този документ упоменава „Nuseed / Nufarm “, това означава националното юридическо лице „Nuseed / Nufarm “, с което сте в контакт или с което имате делови взаимоотношения и други фирми от групата юридически лица „Nuseed / Nufarm “, които законосъобразно обработват Личните ви данни в съответствие с тази Декларация за поверителност. Списък с местните/националните юридически лица „Nufarm “ е наличен на https://www2. Nufarm .com/contact/, Nuseed https://nuseed.com/eu/contact/

Лични данни“ означава лична информация относно физическо лица, като например име, адрес, имейл адрес, телефонен номер или други идентифициращи данни, които позволяват пряко или непряко идентифициране на дадено физическо лице или според другото, определено от приложимите закони за поверителност и защита на данните.

Тази Декларация за поверителност важи за вас като субект на данните в отношенията ви с „Nuseed / Nufarm “, а именно (i) посетители и потребители на интернет страницата и онлайн услугите на „Nuseed / Nufarm “ (като например приложения) (те се разглеждат колективно като „Онлайн услуги“; с посетители и потребители наричани по-долу „Потребители на онлайн услуги“), (ii) съответни физически лица при клиенти, дистрибутори, доставчици, продавачи и други бизнес партньори на „Nuseed / Nufarm “ („Контакти на бизнес партньор“) и (iii) кандидати за всякакви длъжности в „Nuseed / Nufarm “ („Кандидати“). Потребителите на онлайн услуги, Кандидатите и Контактите на бизнес партньори се разглеждат колективно като „Субекти на данни“ в тази Декларация за поверителност.

Ако ни съобщите Лични данни на друг Субект на данни, моля споделете информацията, съдържаща се в тази Декларация за поверителност с тях както сметнете за необходимо. 

2. Каква информация събираме?

2.1 Потребители на онлайн услуги

Събираме информация относно Потребители на онлайн услуги направо от вас и автоматично посредством употребата ви на нашите Онлайн услуги.

2.1.1 Лични данни, които събираме направо от Потребителя на онлайн услуги

Обикновено можете да посещавате или използвате нашите Онлайн услуги без да се идентифицирате или да разкривате каквито и да било Лични данни. Обаче можете активно да ни осигурите Лични данни, например когато се абонирате за получаване на имейли от нас, отваряте или отговаряте на наши имейли, участвате в игри с награди, състезания и лотарии, участвате в промоции или специални програми, участвате в проучвания или се абонирате за получаване на издания. В такъв случай събираме следните Лични данни, доколкото са предоставени от вас:

 • вашето име;
 • фирма;
 • данни за адрес, имейл адрес и телефонен номер;
 • съдържание и вид на молбата или предпочитанията ви;
 • дата и час на молбата ви;
 • маркетинговите ви предпочитания, включително всички съгласия, които сте ни предоставили;
 • Всяка друга информация, която сте ни предоставили във връзка с използването ви на нашите Онлайн услуги.

 

Ще отбележим задължителните полета, ако има такива, на всеки формуляр за контакт, наличен за всяка Онлайн услуга. Въпреки това обаче, можете да изберете да не ни съобщите Лични данни или да ни предоставите информация под псевдоним. Без да ни предоставите исканите Лични данни може да ни попречите да отговорим и изпълним молбите ви или да осигурим правилно нашите Онлайн услуги.

2.1.2 Лични данни, които събираме автоматично посредством Онлайн услугите ни от Потребителите на онлайн услуги

Когато посетите нашите Онлайн услуги автоматично събираме Лични данни посредством вашето посещения или употреба на нашите Онлайн услуги. Тези лични данни могат да включат, без да са ограничени до, вида браузър, който използвате, интернет страница на трета страна, от която е започнало посещението ви на нашите Онлайн услуги, думите за търсене, които използвате в нашите Онлайн услуги, специфичните интернет страници, които посещавате в нашите Онлайн услуги и продължителността на посещенията ви, вашия IP адрес, ID на устройството и други единствени по рода си идентификатори, информация за операционната ви система, настройки и системна конфигурация.

2.2 Контакти на бизнес партньори

В контекста на потенциални или съществуващи делови взаимоотношения може да обработваме следните Лични данни относно Контакти на бизнес партньор:

 • информация за контакт, като например пълно име, работен пощенски адрес, работен телефонен номер, работен клетъчен/мобилен телефонен номер, работен номер на факс, работен имейл адрес и длъжност;
 • платежни данни, като например номера на кредитни/дебитни карти социални осигурителни номера, данъчни идентификатори и друга, свързана с фактурирането информация и данни, необходими за обработването на плащания и предотвратяването на измами;
 • допълнителна информация, обработена по необходимост в хода на проект или договорни взаимоотношения с нас или доброволно предоставена от Контактите на бизнес партньор, като например Лични данни, касаещи направени поръчки или извършени плащания;
 • Лични данни, събрани от обществено налични ресурси (например имена на акционери или директори, професионални идентификатори, данни за принадлежност, представители или одитори);
 • други Лични данни, ако са необходими за проверка на съответствието на нашите Бизнес партньори или Контакти на бизнес партньори в съответствие с приложимия закон. Те могат да включват рождена дата, идентификационни номера, лични карти и информация относно съществени и значими съдебни спорове или други съдебни производства срещу Бизнес партньори, Контакти на бизнес партньори и други физически лица, свързани с Бизнес партньори;
 • всяка друга информация, която ни предоставяте във връзка с деловите ви взаимоотношения с нас.

2.3 Кандидати

Обработваме Лични данни, получени или придобити от Кандидати като част от процеса на кандидатстване, които включват следното:

 • информация като име, данни за контакт, пощенски адрес, пол, гражданство, право на работа в определени страни и срок на предизвестие;
 • допълнителна информация, която избирате да ни предоставите в хода на процеса по кандидатстване, като например работни компетенции, работен опит, образование и удостоверения, препоръки, мотивационно писмо, длъжностни предпочитания, лични и семейни данни (например семейно положение, информация за деца) и свързаните поддържащи документи;
 • Информация, получена от обществено достъпни източници (например преса, интернет) или законно предадени от други юридически лица на „Nuseed / Nufarm “ или от трети страни (например известия за криминални престъпления);
 • всяка друга информация, която ни предоставите във връзка с кандидатурата ви.

По време на процеса по назначаване може да поискаме от кандидата да ни осигури допълнителна информация и/или да даде допълнително съгласие, позволяващо ни да повеждаме проверки преди назначението за допълнителна оценка на квалификациите и пригодността на Кандидата за наличните длъжности в „Nuseed / Nufarm “.

3. Предназначение на обработването

Може да обработваме Лични данни в хода на взаимодействията ни или тези, които изберете да ни предоставите за изброените по-долу цели.

Имате възможността да не разкривате Лични данни на нас или вместо това да използвате псевдоним, освен ако е непрактично, по наше усмотрение, да ви помогнем или сме задължени от закона или съда, или трибунал да общуваме с вас идентифицирано.  Ако изберете да не разкривате никакви Лични данни, може да сме неспособни да ви осигурим всички или част от нашите Онлайн услуги или да изпълним договор със съответния Бизнес партньор.

По-подробно:

3.1 Потребители на онлайн услуги

Обработваме Лични данни на Потребители на онлайн услуги за следните цели:

 • според необходимото за експлоатиране и управление на нашите Онлайн услуги и за да можем да ви осигурим достъп и употреба на нашите Онлайн услуги с всички техни функции;
 • според необходимото, за да ви осигурим съдържание, отговарящо на вашите запивания или молби, да общуваме и взаимодействаме с вас;
 • според необходимото на „Nuseed / Nufarm “, за да извършваме дейността ни; за да ви уведомяваме за промени в Онлайн услугите ни, нашите Условия за употреба или тази Декларация за поверителност; за да ви изпратим имейл, потвърждаващ регистрацията ви, за да следим използването на продуктите ни за Онлайн услуги, за да подобряваме и развиваме нашите Онлайн услуги; и за вътрешни статистически и работни цели, като например измерване и разбиране на демографията, интересите, покупките и тенденциите на нашите Потребители на онлайн услуги;
 • според необходимост за администриране и изпълняване на маркетингови кампании, проучвания, пазарни анализи, състезания, лотарии или други промоционални дейности или събития;
 • за да защитаваме нашите права и интереси, както и правата и интересите на нашите Потребители на онлайн услуги и всички други лица;
 • за спазване на приложимите законови или нормативни задължения (включително, но не ограничаващо се до, използване във връзка със съдебни спорове) и за целите на съответствие, нормативни разпоредби и разследвания (включително разкриване на подобна информация във връзка със съдебен процес или съдебен спор).

 

3.2 Контакти за бизнес партньор 

Обработваме Личните ви данни в контекста на потенциални или съществуващи делови взаимоотношения с Бизнес партньори за следните цели:

 • за да общуваме с вас относно продукти и услуги или да отговорим на всички ваши запитвания или молби;
 • за да установим и изпълним договор с вас или един от нашите Бизнес партньори, молба за оферта или поръчка за покупка. Това може да включва доставка на продукти или услуги, проверка на самоличността ви и финансовата платежоспособност и кредитния риск на фирмата ви, събиране на дължими плащания към нас, включително (ре-)финансиране на задължения, счетоводство, одити;
 • управлението на връзката ни с вас и представлявания от вас Бизнес партньор;
 • за администриране и изпълняване на маркетингови кампании, проучвания, пазарни анализи, състезания, лотарии или други промоционални дейности или събития;
 • за спазване на приложимите закони (като например задължения за съхраняване на архив), контрол на експорта и митници (например проверки за пране на пари) и за защита на законните делови интереси и права на Nuseed / Nufarm , включително, но не ограничаващо се до употреба във връзка със законни искове и съответствие и за регулаторни и разследващи цели (включително разкриване на такава информация във връзка със съдебен процес или съдебен спор).

3.3 Кандидати

Обработваме Лични данни на Кандидати в контекста на набирането на персонал за следните цели:

 • според необходимост за администриране, обработване и оценка на кандидатурата на съответния Кандидат или за оценка на пригодността им за съответните длъжности въз основа на техните създадени профили на Кандидат;
 • ако някой Кандидат предостави данни за рефер или някоя друга трета страна (например образователна институция) като част от кандидатурата, това упълномощава Nuseed / Nufarm да се свърже с третата страна, за да удостовери съответната информация, предоставена от Кандидата.

4. Законово основание за обработването

Разчитаме на следните законови основания, за да обработваме Лични данни:

 • Според необходимото за установяване, управляване, изпълняване и/или приключване на контакти с вас.
 • Според необходимото за преследване на законните ни интереси, до степента, в която подобни законни интереси не потъпкват правата ви за защита на данните.
 • Получили сме предварителното ви съгласие.
 • Според необходимото за спазване на приложимите закони или ако е в обществен интерес.

5. Бисквитки, когато използвате Онлайн услуги

Бисквитките са малки текстови файлове, които се поставят във вашия компютър или устройство. Бисквитките могат да идентифицират интернет браузъра ви, но не и вас. Можете да регулирате настройките на интернет браузъра си, за да ограничите или откажете бисквитки, но имайте предвид, че това може да доведе до неправилна работа на аспекти на нашите Онлайн услуги. Можете да научите повече относно начина за управление на бисквитките ви посещавайки www.aboutcookies.org.

Вашето съгласие не ни е необходимо, за да поставяме необходимите бисквитки (бисквитки за сесия), които гарантират непрекъснатостта на сесията на разглеждането ви, докато се движите и Онлайн услугите, позволявайки ви да достигате сигурни зони или да запаметявате позиции в онлайн списък или „кошница“.

Ще поискаме съгласието ви, преди да поставим каквито и да било бисквитки на компютъра или устройството ви, които събират информация относно това, кои аспекти от Онлайн услугите са най-посещавани и какви грешки се изпитват от нашите Онлайн услуги, така че да можем да подобрим дизайна и разположението на Онлайн услугите ни и да подобрим ефективността на нашите платформи и софтуерни приложения.

Ще ви попитаме преди да поставяме каквито и да било бисквитки (Постоянни бисквитки) на компютъра или устройството ви, които позволяват на нашите Онлайн услуги да извикват обратно избори, които сте превили преди това, с цел да ви се осигури персонализирано изживяване (например показване на съдържание на предпочитания от вас език или запомняне на местоположението на вашия град или държава).

Ще поискаме съгласието ви преди да поставяме каквито и да било рекламни бисквитки на вашия компютър или устройство, които позволяват доставянето на рекламно съдържание, свързано с вашата история на разглеждане.

Трети страни могат да използват бисквитки или други технологии, като например уеб маяци, технология Adobe Flash (включително локално съхранявани флаш обекти – Flash Local Stored Objects – познати също като „Флаш бисквитки“ – Flash Cookies) и JavaScript в нашите Онлайн услуги във връзка с онлайн дейности като банерна реклама, анализ на интернет страница, карти, социално споделяне и проучвания. Това може да им позволи да съберат информация относно вашето използване на Онлайн услугите (включително адреса на интернет протокола (IP) на вашето устройство), която те могат да съхраняват при тях или в други страни, включително САЩ. Употребата на тези технологии позволява на тези трети страни да осигуряват персонализирано рекламно съдържание, да измерват ефективността на техните реклами, да оценяват използването от страна на потребителите на нашите Онлайн услуги и да предоставят други услуги, свързани с дейността на интернет страницата и потреблението на интернет. Тази трети страни може също да прехвърлят събраната от тях информация на други, ако това се изисква от закона или ако тези други обработват информацията от тяхно име. Моля, имайте предвид, че настройките на Flash Player за ограничаване на приемането на бисквитки Flash може да ограничи функционалността на интернет страниците, използващи Flash, което могат да направят нашите Онлайн услуги от време на време.

Можете да откриете допълнителна информация в декларациите за поверителност на тези трети страни, включително насоки за начина за ограничаване или отказване на тези бисквитки или технологии.

6. На кого можем да разкрием информацията за Субекти на данни?

В степента, необходима за целите, упоменати в точка 3. по-горе, Личните данни могат да бъдат разкривани на следните получатели:

 • Други фирми от групата: Можем да разкриваме Лични данни на други юридически лица на Nuseed / Nufarm в ЕС и извън ЕС само когато е необходимо за целите, обяснени в тази Декларация за поверителност. Списък с местните/националните юридически лица „Nufarm “ е наличен на https://www2.Nufarm.com/contact/, Nuseed https://nuseed.com/eu/contact/
 • Доставчици на услуги: Личните данни могат да бъдат разкривани на трети страни доставчици на услуги, които обработват подобни Лични данни от наше име за целите, обяснени в тази Декларация за поверителност. Подобни трети страни включват, но не се ограничават до, доставчици на ТРЗ услуги, доставчици на IT услуги, банки или подобни финансови организации, доставчици на изследователски услуги, разследващи и доставчици на хостинг на данни.
 • Правителствени власти/ Служители на правоприлагащите органи: Личните данни могат да бъдат разкривани на правителствени власти и/или служители на правоприлагащите органи, ако е необходимо за целите, обяснени в тази Декларация за поверителност.
 • Други несвързани трети страни. Можем да разкриваме Лични данни на одитори или подобни външни консултанти, като например адвокати или данъчни съветници, ако е необходимо за целите, обяснени в тази Декларация за поверителност.

Пълен списък на категориите трети страни, на които разкриваме Лични данни може да бъде получен при поискване посредством свързване с нас, използвайки данните за контакт в раздел 13 по-долу. 

7. Международен пренос на Лични данни

Когато информацията се прехвърля извън Европейската икономическа общност (ЕИО) към юридическо лице на Nuseed / Nufarm  или трета страна, във свръзка с целите, изложени в тази Декларация за поверителност, ние ще, в рамките на задължителното ниво на сигурност според съществуващите в тези страни закони за защита на данните еквивалентни на европейските такива, предприемем подходящи мерки, за да гарантираме, че вашите лични данни ще бъдат адекватно защитени в тези страни.  В частност може да приложим стандартните договорни клаузи, публикувани от Европейската комисия или подходяща сертификация по Щита за неприкосновеност на личните данни. 

Копие от съответния механизъм може да бъде предоставен за преглед от вас при поискване от Nuseed / Nufarm , използвайки данните за контакт в раздел 13 по-долу.

8. Сигурност на Лични данни

Смятаме, че сигурността на вашите Лични данни е от най-голяма важност, независимо дали Личните данни се обработват вътре в или извън ЕС и независимо дали се обработват от Nuseed / Nufarm  или от трети страни доставчици на услуги от името на Nuseed / Nufarm .  

За предотвратяване на неупълномощен достъп, разкриване, вмешателство или злоупотреба сме внедрили процедури и сме монтирали оборудване за опазване на сигурността и поверителността на вашите Лични данни. Нашите предпазни мерки се преразглеждат  подобряват непрекъснато, за да гарантираме, че правим всичко разумно и технически изпълнимо в дадения момент, за да защитим Личните ви данни. Въпреки това обаче, тъй като никоя система не е напълно сигурна, не можем да гарантираме, че вашите Лични данни са напълно защитени, например от хакери или злоупотреба. 

9. Директен маркетинг към Бизнес партньори

Не предоставяме Лични данни за Контакти на бизнес партньор на други организации за целите на директен маркетинг.

Можем да ви изпратим съобщенията за директен маркетинг при изричното ви съгласие. Предоставяйки ни вашето съгласие можем да използваме тези Лични данни, за да ви изпращаме съобщения за директен маркетинг, които включват промоции и информация относно наши продукти и услуги. Тази съобщения ще бъдат изпращани главно по имейл или по пощата, но също и по телефон, SMS или факс. 

Можете да изберете да преустановите получаването на маркетингови съобщения по всяко време посредством връзка с нас използвайки данните за контакт в раздел 13 или използвайки функцията „отписване“, включена в маркетинговите съобщения, които получавате по имейл и ние ще предприемем стъпки за отстраняване на вашите Лични данни от нашата база данни за директен маркетинг.

10. Права на Субекти на данни по отношение на Личните им данни

Вие, като Субект на данни, в общи линии имате следните права:

 • Можете по всяко време да изисквате информация от нас за това дали и как обработваме Личните ви данни и да изисквате да ви осигурим достъп до Личните ви данни или да ви изпратим копие от тях.
 • Ако смятате, че Личните ви данни са неправилни или непълни, можете да поискате да ги редактираме или попълним.
 • Може също да имате правото да възразите срещу обработването на Личните ви данни и може да изискате от нас да ограничим използването на Личните ви данни или да изтрием Личните ви данни.
 • Ако обработваме Личните ви данни въз основа на вашето съгласие, имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. Можете да оттеглите съгласието си посредством имейл на вашия местен клиентски контакт за Nufarm (https://www2.Nufarm .com/contact), Nuseed https://nuseed.com/eu/contact/ или с имейл на [email protected] .com. Ако желаете да прекратите абонамента си от някой електронен директен маркетинг или който и да било абонамент за Онлайн услуги, моля изпратете имейл на [email protected] .com или изберете която и да било от показаните връзки за прекратяване на абонамент „opt-out“ в съответните указания в съобщението. Оттеглянето ви няма да повлияе на законността на обработването, извършено преди да оттеглите съгласието си.
 • По отношение на Личните данни, които обработваме въз основа на ваше съгласие или въз основа на договор, може да изисквате копие от тези Лични данни от нас по структуриран, общоприет и машинно четим формат.

Някои от тези права са ограничени. Например, не можем да изтрием Лични данни, ако сме задължени да ги съхраняваме от закона или ако ги съхраняваме въз основа на договор със съответния Субект на данни. Освен това, информация относно Лични данни  и достъпът до нея може да бъде отказан, ако ще бъдат разкрити Лични данни за друго лице в хода на изпълнение на молбата или ако не ни е възможно да разкрием поисканите Лични данни по юридически причини.

Ако Личните данни са поискани от нас за изпълнение на законово или договорно задължение, предоставянето на тази информация е задължително. Ако тази информация не е предоставена, не можем да изпълним договора или задълженията си. Във всички други случаи, предоставянето на поисканите Лични данни е доброволно.

Ако вие, в качеството си на Бизнес партньор или Субект на данни, бихте искали да получите достъп, промените, ограничите или направите запитване относно вашите данни, моля свържете се с или изпратете имейл на услугата за обслужване на клиенти на местния ви представител на Nufarm  на https://www2.Nufarm .com/contact/, Nuseed https://nuseed.com/eu/contact/ или глобално на data[email protected] .com.

Ако желаете да подадете жалба или да докладвате пробив в нарушение на поверителността на данните, моля изпратете имейл на [email protected] .com. Можете също да подадете жалба до надзорен орган, в частност до надзорния орган в Страната членка на ЕС, в която пребивавате.

11. Колко дълго пазим Лични данни на Субекти на данни

Ще съхраняваме Личните данни за периода, необходим за взаимоотношенията със Субекта на данните или за позволения или изисквания от приложимия закон. Ако обработваме специфична молба, която сте ни изпратили, обикновено ще съхраняваме въпросните Лични данни докато е необходимо, за да обработим тази молба. След това може за запазим Личните данни за подходящ период, за да се защитим от законови искове, за да администрираме бизнеса ни или до разрешените от приложимия закон срокове, което може да наложи да задържим съответните Лични данни за точно определени периоди. Ако обработваме Лични данни въз основа на съгласие, ще изтрием тези Лични данни при оттегляне на съгласието. Ако за някои Лични данни ще се прилага различен период на съхранение, това ще бъде упоменато в момента на събиране на Личните данни (например, когато искаме съгласие).

След като предназначението, за което Личните данни са били първоначално събрани е постигнато, а периодът на съхранение е приключил, ще ги изтрием или ще ги направим анонимни по безопасен начин без неразумно забавяне.

Ако не можем напълно да изтрием Лични данни поради законови задължения за запазване или задължения за фактуриране и счетоводство, Личните данни ще бъдат „блокирани“ (означаващо, че Личните данни не могат да бъдат използвани допълнително), докато съответният период на съхранение изтече или до постигане на предназначението за фактуриране или осчетоводяване.

12. Актуализиране на тази Декларация за поверителност

Тази декларация за поверителност може да бъде актуализирана периодично.  Nuseed / Nufarm  ще актуализира съобразно датата в горната част на тази Декларация за поверителност и ви насърчава да преглеждате тази страница периодично. При определени обстоятелства Nuseed / Nufarm  може също активно да ви уведоми за специфични дейности по обработването на данни или значителни промени на тази Декларация за поверителност, според изискваното от приложимия закон.

13. Контролер на данни и Връзка с нас

В общи линии контролерът на данни за Лични данни на Субекти на данни е филиалът на Nuseed / Nufarm , с който имате взаимоотношения. Списък с местните/националните юридически лица „ Nufarm “ е наличен на https://www2.Nufarm.com/contact/, Nuseed https://nuseed.com/eu/contact/.  В някои случаи контролерът на данни за Лични данни може да бъде различен (например когато маркетингова кампания се провежда централно). В тази ситуация ще бъдете отделно уведомени за самоличността на контролера на данни.

Ако желаете да получите достъп, или да промените, или да изтриете, или да ограничите вашите данни, или да оттеглите съгласието си, моля изпратете имейл на вашия местен контакт с услугите за обслужване на клиенти на Nufarm  (https://www2.Nufarm .com/contact), Nuseed https://nuseed.com/eu/contact/ или изпратете имейл на [email protected] / Nufarm .com. Ако желаете да се отпишете от който и да било електронен директен маркетинг или абонамент за която и да било Онлайн услуга, моля изпратете имейл на [email protected] .com или изберете която и да е показан връзка за отписване „opt-out“ в съответните указания в съобщението.

Ако имате въпроси относно практиките за поверителност на Nuseed / Nufarm , или съдържанието на тази Декларация за поверителност, или искате да подадете жалба, или да докладвате пробив в сигурността на данните, моля свържете се с нас по:

 • пощата: Nuseed /  Nufarm   Australia  , 103-105 Pipe  Road, Laverton North, VIC,  3026,  Австралия, на вниманието на Data Protection & Privacy, Legal (Защита и поверителност на данните, юридически отдел); или
 • имейл: [email protected] .com

Изискваме жалбите по отношение на поверителността да бъдат направени писмено в интерес на точността и за подпомагане на разследванията ни. Ще ви отговорим и ще се опитаме да разрешим жалбата ви в рамките на разумен период и в рамките на всички времеви рамки, установени от приложимия закон.

Ако Nuseed / Nufarm  не може задоволително да разреши някой въпроси или проблеми, които имате с начина, по който Nuseed / Nufarm  обработва Лични данни, имате правото да подадете жалба до местния ви надзорен орган.