All Regions

Слънчогледова икономика – измерване на производителността

Ръководството на състезателен отбор от формула едно и отглеждането на успешен посев от слънчоглед може да изглеждат пълни противоположности, но потопете се малко по-дълбоко в нещата и може да откриете, че пътят към успеха е изненадващо сходен.

Преди успехът на състезателните автомобили се свеждаше до пилота и решенията, взети за част от секундата на писта.

Тогава, през 1970 г., в колите започнаха да се монтират теле метрични системи, за да измерват как работят те.

Днес всеки аспект от автомобил от F1 е следен от стотици датчици, измервайки времената за работа, температурите на гумите и спирачките, въздушни поток и производителността на двигателя.

Състезанията от формула едно сега се печелят с разлики „на косъм“ и измерването на производителността на автомобила и пилота, след това реагирането според тези данни, е ключът към успеха.

Въпреки че слънчогледовите ниви са далеч от Нюрбургринг, ние също трябва да помислим за измерване на производителността, за да увеличим шансовете си за успех.

Ако не я измерим, как можем да я управляваме?

Measuring Performance f1wheel BUL

План, управление, измерване, преглед

Растениевъдите са невероятно добри в планирането и управлението на логистиката.

Всяка година сеете култури, подхранвате ги, защитавате ги, след това прибирате реколтата от тях бързо и ефективно.

Понякога растениевъдите са възможно най-малко добри в измерването, прегледа и усъвършенстването на плана за следващата година въз основа на нова информация. Често реагираме на ситуация, вместо да я планираме.

Измервайки и преглеждайки нашата производителност можем да планираме и управляваме по-ефективно.

Measuring Performance Graph 2 BUL

Измерване на производителността

Измерването на производителността има две страни: събиране на надеждни данни, след това сравняването им с нещо друго.

Вземете например добива. 

Ако измерим и запишем добива от нашия посев, можем да видим как е той в сравнение със средния на национално или регионално ниво, или най-добрите три от всички бизнеси и година след година да наблюдаване тенденцията.

Measuring Performance Graph 1 BUL

Можем да направим това за произволна част от бизнеса ни, ако можем да го измерим, можем да го сравним.

Измерването на производителността ни и сравняването ѝ с нещо друго ни позволява да видим как се движим и ни насърчава да погледнем по-надълбоко в бизнеса ни.

Това често се нарича еталониране, когато събираме данни и ги сравняваме с друго стопанство.

Еталониране

Изследване показва, че най-печелившите селскостопански бизнеси предприемат някаква форма на финансово или техническо еталониране.

Еталонирането Ви помага да разберете напълно общите разходи по продукцията.

Посредством сравняване на производителността Ви с представителни извадки можете да определите силните Ви страни и областите за развиване, можете да научите ценни уроци, задавайки въпроси.

Защо другите са по-добри? Как другите са по-добри? Как можем да ги настигнем?

Не трябва да е сложно и понякога няколко дребни промени могат да доведат до голяма финансова печалба.

Освен че прави бизнеса Ви по-рентабилен, това също Ви дава по-голяма увереност, когато вземате решения.

Всичко, което може да бъде измерено, може да бъде еталонирано, но ние трябва да помислим за това каква информация ни дава на-добър ефект?

Когато са попитани, растениевъдите казват, че рентабилността, входящите разходи и физическата производителност са най-важните неща за еталониране.

Физическа производителност

Това не е изчерпателен списък, но тук има някои полезни примери за еталониране на физическата производителност.

·         Добив

Може би добивът е първото нещо, за което мислим, когато измерваме производителността на посев.

Компонентите на посева – пити на хектар, семена на хектар, тегло на семето – всички те могат да бъдат измерени, регулирани и еталонирани.

·         Труд

Пресметнете ожънатите хектари от даден служител, това ще Ви покаже дали разходите за труд са прекалено високи.

За земеделско стопанство, >300 хектара на човек се счита за добре, <200 хектара на човек е малко.

·         Буксуване

Знаете ли какво е буксуването на колелата на трактора Ви, какво трябва да бъде и как да го намалите?

Намалявайки буксуването на колелата ще намали разхода Ви на гориво и ще подобри работната скорост, може да спестите $10 -$20 на хектар.

Решението може да бъде точно толкова просто като намаляване на налягането в гумите.

·         Гориво

Измерването на литрите гориво на хектар, което използвате, може да бъде полезно.

Някои стопанства ще използват 60-70 л/ха или повече, докато други използват 30-40 л/ха или по-малко.

Броят преминавания и дълбочината на почвообработка, всичко това влияе на разхода на гориво.

Намаляването на разхода на гориво може да Ви спести $30-$40 на хектар.

·         Мощност

Пресмятането на мощността на хектар ще посочи дали разполагате с прекалено мощни машини.

За да пресметнете мощността на хектар, съберете мощността на всички Ваши машини, с изключение на комбайна, за да получите обща сума, след което я разделете на обработваната площ.

Целевата мощност на хектар за земеделско стопанство е 0,8-1,0 к.с./ха.

Можете да намалите мощността на хектар увеличавайки обработваната площ, намалявайки броя машини, които притежавате, използвайки машини под наем или споделяйки машините със съседите Ви.

·         Скорост на работа

Пресмятането на скоростта на работа на машина и след това сравняването му с действителната работна скорост е полезен показател за ефективност.

Ниската ефективност може да бъде причинена от бавна постъпателна скорост, прекомерно припокриване, лоша дисциплина на обръщане в края на нивата, бавно зареждане или пълнене и други рутинни времеви закъснения, свързани с работата.

·         Семе

Придържате ли се към едни и същи посевни норми всеки сезон?

Регулирането на посевните норми според условията и теглото на семето може да подобри добива и да намали разходите Ви за семе.

(Вижте „Светлина на прожекторите върху практическата агрономия на слънчогледа“ в тази серия за повече информация).

Финансова производителност

Почти няма граница на това каква финансова информация можете да измерите, но можете да мислите за тях на две части.

Отделни еталони на предприятието

Те са полезни за сравняване на специфични входящи данни и колко ефективни са те да допринесат за приходите.  Ето някои примери.

·         Брутна продукция

Това е стойността на продадените култури и е показател за добив и цена.

Сравняването на брутната Ви продукция ще покаже, ако добивът и продажните цени са подходящи.

·         Променливи разходи

Променливите разходи са разходи, свързани с една култура и обикновено включват семето, тора и пестицидите.

Познаването на входящите Ви разходи за всяка култура и след това еталонирането им спрямо други стопанства е полезен начин да видите дали използвате прекалено много или прекалено малко от всеки входящ параметър, или плащате прекалено много за тях.

·         Брутна печалба

Брутната печалба на дружество е брутната продукция минус променливите разходи.

Когато я изразите в стойности за хектар, брутната печалба е полезен инструмент за следене на рентабилността между различните сезони, спрямо други стопанства и спрямо други култури.

Цялостни финансови еталони за стопанство

Те са полезни, за да покажат рентабилността и финансовата ефективност на цялата дейност.

Началната точка е счетоводният Ви баланс, анализът и разбирането на счетоводния Ви баланс ще Ви даде ценен поглед върху бизнеса Ви.

В счетоводния баланс се съдържа много информация, например нетната стойност и рентабилността.

·         Нетна стойност

Нетната стойност е стойността на всички активи минус задълженията и е полезен наръчник към общото състояние на бизнеса Ви.

Положителна и нарастваща нетна стойност показва добро финансово здраве, докато намаляща нетна стойност може да сигнализира, че в бизнеса има проблеми.

За да подобрите нетната Ви стойност:

·         Намалете задълженията – като например дългосрочни дългове и краткосрочни заеми – докато активите остават постоянни или нарастват.

·         Увеличете активите, докато задълженията остават постоянни или намаляват.

·         Рентабилност

Не трябва да бъде бъркана с печалбата.

Печалбата са общите приходи минус общите разходи и е абсолютно число.

Рентабилността е способността на бизнеса да произвежда възвращаемост от някоя инвестиция спрямо алтернативна инвестиция.

Заключение

Възприемането на нагласата „План, управление, измерване, преглед“ е страхотен начин да погледнете и да мислите за бизнеса си.

Успешните бизнеси ще измерят производителността си и след това ще реагират. 

Как правите това и какво измервате ще бъде различно за всеки бизнес.

Хвърлянето на поглед извън Вашия бизнес и сравняването с еталон или сравнителни данни ще Ви даде увереността, че сте се насочили в правилната посока или, ако не, че трябва да направите нещо, докато имате време.

Ако не я измерите, как можете да я управлявате?