All Regions

Фази на растеж на слънчогледа

От засяването си до жътвата слънчогледовите растения преминават през четири основни етапа на развитие: вегетационна фаза, репродуктивна фаза, период на зреене и период на стареене (изсъхване).

Полезно е, а в дадени случаи и необходимо да се разбира и да може да се установи кога растението е в различните си фази на развитие или е преминало от една фаза в друга.

Стандартизирана и лесна система е разработена в помощ на фермерите, агрономите, учените и други интересуващи се, за да могат ясно и точно да установяват различните фази на растеж на слънчогледа.

Когато оценявате фазата на растеж на слънчогледите на терен, вземете представителни образци, за да направите усреднено отчитане.  На практика това означава да избягвате синорите, където уплътняването често не дава точни данни за развитието на растенията, и парцели с очевидно неравномерен растеж, причинен от болести или промени в типа почва.  Слънчогледът, особено хибридният, като цяло расте равномерно в цялото поле, така че в повечето ситуации трябва да можете доста бързо да определите фазата на растеж.

Кодовете за фазите на растеж са разделени на вегетационни (В) или репродуктивни (Р) етапи от развитието на растенията.

Вегетационното развитие от своя страна се дели на две фази: поникване (П) и развитие на същински листа.

Поникването (П) обхваща периода от появата на стръкчето до момента, в който първото същинско листо е не-по-дълго от 4 см.  По принцип това е времето, когато пестицидите е най-добре да се избягват, защото в тази фаза растенията са по-податливи на фитотоксичния ефект на препаратите за растителна защита.

Следващата фаза е периодът на вегетация (В), като фазата на растеж се обозначава с В плюс броя на същинските листа с дължина над 4 см.  Например, ако има две листа над 4 см, фазата на растеж ще бъде В2, а ако листата са 4, тя ще е В4 и т.н.  Ако по-долните листа загинат и окапят, бройте и белега от листата и ги включете в изчисленията.  Фазите на растеж от В2 до В8 са от особено значение, защото това е времето, в което се прилагат повечето от хербицидите, предназначени за периода след поникването.

Следващата фаза е репродуктивната (Р) – тя се разделя на девет етапа в зависимост от развитието на цвета.

Р1 – Р4 описват фазите от момента, в който се появи цветната пъпка, до времето точно преди началото на цъфтежа.

Р5 описва началото на цъфтежа и се подразделя така, че да опише процента на разцъфване на цвета, като напр. Р5.1 (10%), Р5.5 (50%), Р5.9 (90%).

Р6 – Р9 обхващат периода от пълното разцъфване (Р6) до физиологичната зрялост (Р9) и жътвата.

Фази на растеж на слънчогледа и описание

(А. Шнайтер и Дж. Ф. Милър. 1981. Описание на фазите на растеж на слънчогледа. Crop Sci.11: стр. 635 – 638.)

Фаза Описание
П Поникване Стръкчето е поникнало и първият лист под семеделите е дълъг под 4 см.

В (брой)

Вегетационни фази (напр. В-1, В-2, В-3 и т.н.)

Определят се чрез преброяване на същинските листа, дълги поне 4 см, започвайки от В-1, В-2, В-3 и т.н. Ако долните листа изсъхнат, бройте и белезите от листата (без семеделите).
Р1 Репродуктивни фази Последната пъпка образува малка цветна главичка вместо листна китка.  Гледани точно отгоре, неразвитите напълно прицветници изглеждат като звезда с множество връхчета.
Р2 Неразвитата пъпка стърчи на 0,5 – 2 см над най-близкото листо на стъблото.  Не вземайте под внимание листата, пряко излизащи изпод пъпката.
Р3 Неразвитата пъпка стърчи над 2 см над най-близкото листо.
Р4 Съцветието започва да се разтваря.  Гледани точно отгоре, виждат се ненапълно развитите езичести цветове.

Р5 (брой)

напр. Р-5.1, Р-5.5, Р-5.9 и т.н.

Началото на цъфтежа се дели на подфази в зависимост от процента на разцъфване на цвета, като напр. Р5.1 (10%), Р5.5 (50%), Р5.9 (90%).
Р6 Разцъфването е завършило, езичестите цветове вехнат.
Р7 Долната част на питата започва леко да жълтее.
Р8 Долната част на питата е жълта, прицветниците остават зелени.
Р9 Прицветниците са жълти и кафяви, растението е във физиологична зрялост.